ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾ..!


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೇ 13 : ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆಂ ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾನ್ ಯುಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಘಾಯಾಚೆರ್ ದಾಗುನ್ ದವರ್ಲಾಂ.

"ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ತಿ ಜೆದ್ನಾ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕೂರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲೆ. ಎಕಾದವೆಳಾ ತಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ತೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ತಾತ್" ಅಶೆಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಬಿಜೆಪಿಗಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಯೆತಾತ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಕಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ 9 ಜಣಾಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೆರ್ ಸಿಬಿಐ ತನ್ಖಿ ಕರಿಶೆಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆಸಾ.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಚೆರ್ ಖುಬಾಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆವೆಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಸಿಎಂ ಉದಾಸಿ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಆನಿ ಶೊಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹಾಣಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಾಗಿಂ ರಾಜೀನಾಮ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಲಯಾಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಆಸಾತ್.

Comments