ಪೇಶಾವರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್: ಕನಿಷ್ಟ್ 9 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲೆ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಮೇ 13: ಪೇಶಾವರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾಂತ್ ತೇಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕನಿಷ್ಟ್ 9 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಪ್ರಕರಣ್.

ಮಾಲ್ ಮಂಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ರಿಂಗ್ ರೊಡಾರ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಓಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಫೀ ಉಲ್ಲಾನ್ ಪತ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಪೊಲೀಸಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ಲೆಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟಾಚಿ ವೊಣೊದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವಾಹನ್ ಜಖಂ ಜಾಲಾಂ. ಎಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೋ ತಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಪೋಟಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಫೀ ಉಲ್ಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಎದೊಳ್ ಸ್ಪೋಟನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಭದ್ರತೆ ಪಂಗಡ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

ಮೇ 10ವೆರ್ ಭಾಝಿಡ್ಖೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ದಳಾಂಚೆರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟನ್ ಕರುನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚುಗುಲ್ಪುರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಕಾಲ್ ಗುಲ್ಬಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ಆಸೊನ್ 17 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ.

Comments